หน่วยการเรียนรู้
image

 

Design Thinking

เป็นกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาสร้างไอเดีย โดยมีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอนคือ Empathize (เข้าใจปัญหา) Define (กำหนดปัญหาให้ชัดเจน) Ideate (ระดมความคิด) Prototype (สร้างต้นแบบที่เลือก) และ Test (ทดสอบ)

รายละเอียด

   Workshop Online : อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

  ลงทะเบียน Workshop Online : Click

    สื่อการเรียนรู้ : Click

image

 

Customer Segment

เป็นกระบวนการหากลุ่มลูกค้า และทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า  เพื่อมองหาปัญหาที่แท้จริง ในบทเรียนนี้จะเข้าใจถึงการทำ Persona ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้า Customer Segmet และการหาส่วนแบ่งตลาด TAM SAM SOM

รายละเอียด

   Workshop Online : อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

  ลงทะเบียน Workshop Online : Click

    สื่อการเรียนรู้ : Click


image

 

Customer Journey

Customer Journey Framework หรือทฤษฎีในการเข้าใจลูกค้า เพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้ถูกช่วงเวลาและถูกวิธี ซึ่งทั้งหมดนี้คือจุดประสงค์หลักของการทำการตลาด ในบทนี้จะได้เรียนรู้ถึงการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ ควรจะปรับปรุง

รายละเอียด

   Workshop Online : อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563

  ลงทะเบียน Workshop Online : Click

    สื่อการเรียนรู้ : Click

 


image

 

Lean Canvas

Lean Canvas เป็นตาราง 9 ช่องที่ดัดแปลงมาจาก Business Model Canvas (BMC) เป็นกระบวนการค้นหาปัญหาของลูกค้า (Pain point) และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าและเข้าตลาดขั้นต้นได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียด

   Workshop Online : อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

  ลงทะเบียน Workshop Online : Click

    สื่อการเรียนรู้ : Click


image

 

Finance

เป็นกระบวนการการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน อาทิเช่น ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนจะพิจารณาในการให้ทุน

รายละเอียด

   Workshop Online : อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

  ลงทะเบียน Workshop Online : Click

    สื่อการเรียนรู้ : Click

 

image

 

How to Pitch

เป็นการนำเสนอภาพรวมของธุรกิจภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ผู้นำเสนอจะต้องนำเสนอให้น่าสนใจและตรงประเด็นที่ต้องการสื่อสารมากที่สุด การ Pitching ถือเป็นศิลปะการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งน้ำเสียง ลักษณะท่าทางขณะนำเสนอ รวมถึง Slide การนำเสนอหรือที่เรียกว่า Pitch Deck

รายละเอียด

   Workshop Online : อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

  ลงทะเบียน Workshop Online : ไม่มี

    สื่อการเรียนรู้ : Click

 

 หมายเหตุ

  • นักบินฝึกหัดต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวัน Workshop  
  • ต้องดู! VDO ให้จบก่อนเข้าร่วม Workshop 
Powered by MakeWebEasy.com