กิจกรรม "Grand Opening-Innovation Hubs Creative Economy (เครือข่ายอีสานตอนบน)"

Last updated: 2019-10-09  | 

กิจกรรม "Grand Opening-Innovation Hubs Creative Economy (เครือข่ายอีสานตอนบน)"

          วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเปิดงาน Grand Opening Innovation Hub กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  เครือข่ายอีสานตอนบน ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 4 สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน
          ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานในการเปิดโครงการครั้งนี้ เผยว่า โครงการ Innovation Hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้วิชาการงานวิจัยที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปยกระดับส่งเสริมเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบการสร้าง startup การต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งโครงการ Innovation Hubs ดำเนินการโดยผ่านที่ประชุมอธิการบดีใน 5 คลัสเตอร์คือ เกษตรและอาหาร  สุขภาพ  พลังงาน ดิจิตอล และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy)ซึ่งเน้นการพัฒนาOTOPให้มีคุณภาพสูงโดยอาศัยองค์ความรู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจและการจัดตั้ง Innovation Hubs – Creative Economy ที่ได้ดำเนินในครั้งนี้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในหลากหลายสาขาได้มาทำงานร่วมกันและร่วมกับชุมชนเพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ startup  โดยเปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ ในเวลา 9.00-17.00 น. เพื่อเป็นพื้นที่ของการทำงาน เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้าง Creative data base ให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้เรายังได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย เพื่อดึงเอาพลังของคนรุ่นใหม่อันเป็นจุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาออกมา
          รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเปิดงานกล่าวว่า การเปิดโครงการ Innovation Hub สนับสนุนแนวทางของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการนำเอานวัตกรรมมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลงานผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้เพิ่มยกระดับOTOP ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นผลงานด้านการวิจัย เราเป็นหน่วยงานที่มีผลงานการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีที่สุดของประเทศโดยในนั้นเป็นผลงานด้านการออกแบบอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อบอกให้รู้ถึงนโยบายในการส่งเสริมผลงาน โดยผลงานเหล่านั้นเราสามารถนำไปเพื่อสนับสนุนให้กับชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของสิทธิบัตร ซึ่งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทยต้องมีการยกระดับและนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการสร้างมูลค่าจึงจะสามารถแข่งขันกับตลาดของประเทศเพื่อนบ้านได้
          “ปัจจุบันนักศึกษาที่เรียนใน มข.เป็น generation z ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงต้องการที่จะใช้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างธุรกิจของตนเอง ดังนั้นหากเขาได้รับการกระตุ้นในเนื้อหามีพื้นที่และมีโอกาสเขาจะสามารถต่อยอดความคิดนี้ต่อไปได้” อธิการบดีกล่าว

          งาน Grand Opening Innovation กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  เครือข่ายอีสานตอนบนที่จัดขึ้นยังได้มีตัวแทนเครือข่ายสถาบัน ผู้บริหาร คณบดีมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน  ผลงานผ้าท้องถิ่นผ้าคราม กิจกรรมแฟชั่นโชว์จากโครงการการยกระดับงานผ้าครามของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในด้านรูปแบบการตัดเย็บและบรรจุภัณฑ์สู่ Premium OTOP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร และชุดผ้าไหมจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชม

Powered by MakeWebEasy.com