"Creative Economy" เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Last updated: 2019-10-09  | 

"Creative Economy" เศรษฐกิจสร้างสรรค์

          เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาจากคำว่า Creative Economy โดยใช้แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยที่ตัวสินค้าและบริการเองนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกชั่วโมงเกิดเป็นความยั่งยืนในตัวเอง หากจะใช้คำที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆก็คือ “การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด”

          หากจะถามว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดจากอะไรนั้น คงต้องย้อนกลับไปดูในสมัยก่อน เมื่อครั้งที่ผู้คนผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมานั้น จนเวลาผ่านเลยไปหน้าตาของสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็มีหน้าตาคงเดิม จนเกิดเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้สิ่งที่มีอยู่เดิมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า มีภาพลักษณ์หน้าตาที่แปลกไปจากเดิม รวมไปถึงลวดลายที่นำมาใช้ด้วย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าที่มีอยู่เดิมนั้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสร้างมูลค่าที่เกิดจากการใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในตัวสินค้าและบริการเดิมแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันจนเกิดเป็นความยั่งยืนของสินค้า ซึ่งเรียกได้ว่านี่คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของยุคนี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งแผนภาพด้านล่างเป็นการอธิบายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน

          จากคำกล่าวของคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ที่กล่าวว่า “คิดให้เยอะ คิดแล้วนึกถึงคนอื่นๆ โดยที่เราจะไม่ลืมใครเลย แม้กระทั่งคนสูงอายุ คนยากจน คนเจ็บป่วย คนชรา คนต่างชาติ ไม่ลืมแม้สรรพสิ่งต่างๆทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เมื่อเราไม่ลืมเขาแล้วเราก็จะได้สร้างสรรค์เอง เพราะมันจะเกิดความยั่งยืนในตัวของมันเอง” จากคำกล่าวนี้สามารถบอกได้ว่าการที่เราไม่ลืมใครเลย กระบวนการคิดที่ออกมาในตัวของผลิตภัณฑ์จึงมีความยั่งยืนและมูลค่าในตัวของมันเอง เพราะเราคิดถึงคนอื่นๆขณะที่เราสร้างสินค้าหรือบริการนั้นๆขึ้นมา และสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการ เพราะในกระบวนการคิด การผลิตนั้นเราจะไม่ลืมว่าเราทำเพื่อใคร ทำเพื่ออะไร แล้วจะสามารถนำไปใช้อะไรได้มากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เดิม โดยความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความสร้างสรรค์ที่อยู่ร่วม เพราะฉะนั้นเราต้องเอามาแชร์กัน พอต้องแชร์ความรู้ แชร์ทรัพยากร เมื่อเราเอาสิ่งต่างๆมาแลกเปลี่ยนกัน มันก็จะเกิดเป็นเศรษฐกิจ เอาความยั่งยืนมาแลกเปลี่ยนกันก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

         สุดท้ายแล้วนั้นหัวใจหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือความยั่งยืน โดยผู้คนทั่วไปจะคิดเพียงแค่ว่าต้องเป็นสินค้าและบริการที่แปลก แตกต่าง น่าสนใจ ไม่เหมือนใคร แต่หัวใจหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แท้จริงแล้วก็คือ “ความยั่งยืน”

หากถามว่ากระบวนการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอย่างไร ให้ดูที่ด้านล่างเลยครับ

IDEAS --> NEW Product/Service --> Commer cialised --> Create higher value-added

Author : สถาพร  วงศ์ขามธาตุ

Proofreader : ณัฐพงษ์  เพิ่มพร

Powered by MakeWebEasy.com