Grand Opening Innovation Club by GSB เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

Last updated: 2019-10-09  | 

Grand Opening Innovation Club by GSB เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

         

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ จัดงาน Grand Opening Innovation Club by GSB  เปิดตัว Innovation Club by GSB โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน  ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความเชื่อมโยง Ecosystem Innvation KKU  นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ  และ นายพินิจ  แดนมณี ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ  ธนาคารออมสิน  เป็นประธานในพิธีเปิดตัว Innovation Club by GSB  อย่างเป็นทางการ  ณ Maker Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  กล่าวว่า  “การจัดงาน Grand Opening Innovation Club by GSB ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการ Startup และ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะมีการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมภายในงานวันนี้ ที่มีการสาธิตการทำงานของ Innovation Club by GSB ในรูปแบบของ Studio ถ่ายภาพ เพื่อให้เป็นพื้นที่ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอทั้งผลิตภัณฑ์ สินค้า และบุคคล อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับ Ecosystem ทางด้าน Startup อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Grand Opening Innovation Club by GSB อย่างเป็นทางการครับ”

          ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  กล่าวว่า  “ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีความท้าทายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ทำให้การเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันต้องอาศัยระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ Startups ที่กำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นความสำคัญนี้ และมุ่งสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการ Startups ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการ Startups ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น Innovation Hub KKU, Maker Space, Unikorn  โดยทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็น รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่ชื่อ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ที่มุ่งให้นักศึกษาคิดธุรกิจ Startup ให้ได้จริง โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักศึกษาลงทะเบียนประมาณ 50 คน และมีกลุ่มนักศึกษาได้รับการสนับสนุนกองทุนจัดตั้งบริษัท 1 ล้านบาท และทุนสนับสนุนทำต้นแบบธุรกิจจริง 1.7 แสนบาท จากการสนับสนุนของธนาคารออมสิน และในปีการศึกษาปัจจุบัน โครงการจะรับผิดชอบนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้มากกว่า 300 คน ซึ่งจะทำให้เกิดไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์จากพลังคนรุ่นใหม่อีกจำนวนมาก”

          นางรุ่งทิพย์  สารวงษ์  กล่าวว่า  “สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs) ตามแนวทางพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาด และการจัดการ โดยหวังเห็นผลสำเร็จในระดับรายผู้ประกอบการเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ 4.0 จึงได้จัดกิจกรรม “Innovation Club by GSB” ที่ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจากธนาคารออมสิน ในรูปแบบของ Studio ถ่ายภาพ เพื่อให้เป็นสถานที่ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอผลิตภัณฑ์ สินค้า บุคคลและสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ประกอบการ Startup และ SMEs”

          นายพินิจ  แดนมณี  กล่าวว่า  “ธนาคารออมสินเป็นองค์กรของรัฐ มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้วางรากฐานในการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0  โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ “Innovation Club by GSB” ขึ้น เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้ประกอบการ Startup และ SMEs  และเกิดการสร้างสรรค์ สร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อนำมาซึ่งผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

          Innovation Club by GSB เป็นคลับในรูปแบบ Studio ถ่ายภาพ  เพื่อให้เป็นพื้นที่ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอผลิตภัณฑ์ สินค้า  และสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ประกอบการ Startup  และ SMEs  Start up  สร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาด และการจัดการ โดยหวังเห็นผลสำเร็จในระดับรายผู้ประกอบการเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ 4.0

Powered by MakeWebEasy.com