เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับชมรม Startup Club KKU

Last updated: 2019-10-09  | 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับชมรม Startup Club KKU

   วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. ณ UniKhon Space ชั้น 2 อาคารแก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดชมรม Startup Club KKU อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปิดงานแถลงข่าว โดยมี รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและที่ปรึกษาชมรม Startup Club KKU นาย วัชรพล ขำคมเขตร์ ประธานชมรม Startup Club KKU และ นางสาวภัททิยา ดวงโนแสน คณะกรรมการบริหารชมรม Startup Club KKU ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการ Startup โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ Startup ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี การเปิดพื้นที่ Co – Innovating Space อย่าง Innovation Hub KKU ที่ ศูนย์อาหารและบริการ 1 หรือ Complex ชั้น 3 ,Marker Space และ GSB Innovation Club บริเวณสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 โดยมี 3D Printer Laser Cutter เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา และหลายหลายพื้นที่ เพื่อสนับสนุนศักยภาพของนักธุรกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะ กลุ่ม Startup Club KKU ที่ UniKhon Space แห่งนี้นับเป็น Co – Working Space แห่งใหม่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของเหล่านักศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจยุคใหม่ ในการรวมตัวกันจัดกิจกรรมของชมรม และยังมีการเปิดหลักสูตรสำหรับการเป็น Startup ผ่านรายวิชาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบ Module จำนวน 45 ชม. ในลักษณะ Project base Leaning เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และจำลองการเป็น Startup พัฒนานักศึกษาสู่ตลาดสากลตอบโจทย์โลกในยุค 4.0 อย่างแท้จริง  

    รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  Startup Club KKU ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการทำกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังเป็นการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้กับประเทศชาติ ซึ่งที่ผ่านมาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็มีชมรมเกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งโดยเฉพาะชมรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ  นับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ควรค่าแก่การสนับสนุนให้ตระหนักถึงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน บ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ตอบโจทย์สังคมเท่าทันโลกในปัจจุบัน

     ดร. วาธิส ลีลาภัทร ที่ปรึกษาชมรม Startup Club KKU กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเน้นการเชื่อมโยงอย่างหลากหลายมิติ  การเรียนการสอนเช่นเดิมใช้ไม่ได้แล้วสำหรับยุคนี้  ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตการรวมกลุ่มกันเพื่อทำสิ่งใกสิ่งหนึ่งมีพลังมาก ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนสังคมได้จริง  ฉะนั้นทุกคณะจึงมีการเรียนการสอนแบบใหม่เปิดโอกาสให้นักศึกษากล้าคิด ลงมือทำ ในรูปแบบโครงงานนักศึกษานำไปต่อยอด ร่วมกับเพื่อนต่างสาขาวิชา รู้จักวิธีทำงานเป็นทีมร่วมกับผุ้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในยุคนี้  นอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังองค์ความรู้และแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสู่การนำไปต่อให้โครงงานของนักศึกษาสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้

     นายวัชรพล ขำคมเขตร์ ประธานชมรม Startup Club KKU กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของชมรมว่า  การเริ่มต้นทำธุรกิจลงสนามจริงไม่ง่ายนักสำหรับมือใหม่ จำเป็นต้องมีเครือข่ายของคนที่มีแนวคิดเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อเดินไปถึงจุดหมายที่คล้ายๆ กัน  เพื่อสร้างบรรยากาศให้อยู่ในกิจกรรมที่พร้อมจะพัฒนา ทั้งการจัดอบรมทักษะต่าง ๆ มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนสมาชิกให้ก้าวไปสู่จุดหมายอย่างสำเร็จและไม่โดดเดี่ยว

     นางสาวภัททิยา ดวงโนแสน คณะกรรมการบริหารชมรม Startup Club KKU ยังได้กล่าวถึงกิจกรรม วิธีการทำงานของชมรม และผลงานที่ผ่านมา โดยชมรมจะมีการจัดอบรมทักษะต่างๆ ให้แก่กลุ่มนักศึกษา อาทิ ทักษะการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ  ทักษะการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0  การอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเปิดโอกาสให้สมาชิก นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง นำไปสู่การเกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่เราอาจคาดไม่ถึง

      นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดการแข่งขันเกมส์ ROV ซึ่งถือเป็น E Sport การแสดงผลงานของนักศึกษาภายในชมรม ในต้นแบบผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น Conqueror of Eternity (CoE) Conqueror of Eternity เป็นแอปพลิเคชัน ประเภทความบันเทิงบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นนั้นมีการปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตจริงมากกว่าการเล่นเกมเพียงคนเดียว คิดค้นและพัฒนาโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

     WASHEASY ระบบจัดการเครื่องซักผ้าและจ่ายเงินออนไลน์ ผลงานของศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น Startup รายแรกของชมรม และยังได้พัฒนาสู่การเป็นนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจจาก ธนาคารออมสิน

     การจัดงานแถลงข่าวในวันนี้ นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ชมรม แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของการรวมกลุ่มของนักศึกษาในชมรม Startup Club KKU การให้ความช่วยเหลือของคณาจารย์ สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และความร่วมมือของทุกภาคส่วน อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Innovation Hub KKU ศูนย์อาหารและบริการที่ 1 (Complex) ชั้น 3  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 – 306-907  หรือ    e-mail : innovationhubkku@gmail.com  

Powered by MakeWebEasy.com