ปัจจัยทำงาน “คนรุ่นใหม่” GEN Z ? “เงินต้องดี งานต้องโดน เติบโตในอนาคต”

Last updated: 2019-10-09  | 

ปัจจัยทำงาน “คนรุ่นใหม่” GEN Z ? “เงินต้องดี งานต้องโดน เติบโตในอนาคต”

จากผลสำรวจของ JobThai สำรวจพฤติกรรมและความคิดของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน ผลสำรวจพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนงาน หรือจูงใจในการทำงานของคน GEN Z เรื่อง “เงินเดือน” สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ สวัสดิการ ความก้าวหน้าในสายงาน โบนัส วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กร ตามลำดับ

ข้อมูลจากการสำรวจจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมรวมไปถึงความคิดของคนรุ่นใหม่วัยทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนกลุ่ม GEN Z ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกการทำงานมากขึ้น ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์เป็นแนวทางในการบริหารและดูแลพนักงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ข้อมูลจาก : https://blog.jobthai.com

Powered by MakeWebEasy.com