วัยรุ่นกับภัยร้ายโลกออนไลน์ Cyberbullying

Last updated: 2019-10-09  | 

วัยรุ่นกับภัยร้ายโลกออนไลน์ Cyberbullying

วัยรุ่นกับภัยร้ายโลกออนไลน ์ Cyberbullying

“โลกออนไลน์นั้น สามารถทำให้คนธรรมดากลายเป็ นคนดังได้ในเวลาข้ามคืน แต่ในทางตรงกันข้าม โลกออนไลน์ก็ยังสามารถทำให้ คนธรรมดา ซ่อนตัวตน เพื่อสร้างความเจ็บปวดให้กั บคนอื่นได้เช่นกัน” เมื่อความเสรีอยู่บนแป้นพิม พ์ บางครั้งเราอาจเผลอไปรังแกค นอื่น ที่เรียกกันว่า Cyberbullying

วันนี้น้อง Inno จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ภัยร้ายบนโลกออนไลน์ หรือ Cyberbullying ที่เป็นภัยร้ายใกล้ตัวสำหรับเหล่าชาวโล กโซเชียลออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น วัยหัวเลี้ยวหัวที่ต่อต้องร ับมือกับสภาพสังคมอันเปราะบ างในโลกโซเชียล

โลกออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย คือโลกจำลองชีวิตของวัยรุ่น  พวกเขาไม่ได้เสพติดเทคโนโลย ี แต่พวกเขาเพียงต้องการ “พื้นที่” เพื่อพบปะสังสรรค์ สานสัมพันธ์ เรียนรู้โลก และค้นหาที่ทางของตน แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ทำร้ายจิตใจของคนคนหนึ่งได้ อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย เพียงแค่ “คลิก” โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเอง ที่ยังขาดการยั้งคิด

Cyberbullying คือ การรังแกกัน ของคนในยุคไฮเทคโดยเฉพาะกลุ ่มเด็กๆ หรือวัยรุ่น ที่ใช้เครื่องมือสื่อสารอย่ างโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออน ไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม แชท หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือหลักในการรัง แกและกลั่นแกล้งกัน โดยการกลั่นแกล้งนี้สามารถท ำได้ 24 ชั่วโมง ต่างจากสมัยก่อนที่กลุ่มเด็ กๆ หรือวัยรุ่นจะรังแกกันได้ใน โรงเรียนหรือแบบซึ่ง ๆ หน้าเท่านั้น

การแกล้งกันในโลกออนไลน์ Cyberbullying สามารถแบ่งประเด็นออกเป็น 6 รูปแบบดังนี้

การโจมตี ขู่ทำร้าย หรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย เช่น การโพสต์ด่าทอ ให้ร้าย หรือขู่ทำร้าย ผ่านช่องทางการสนทนา หรือโพสต์อย่างโจ่งแจ้งที่ห น้าโซเชียลมีเดียของผู้ถูกก ระทำ
การคุกคามทางเพศแบบออนไลน์ โดยการพูดจาคุกคามทางเพศผ่า นโซเชียลมีเดีย การบังคับให้แสดงกิจกรรมทาง เพศผ่านกล้อง การส่งภาพหรือวิดีโอโป๊เปลื อยมาให้โดยที่ผู้รับไม่ได้ต ้องการ การแฉหรือตัดต่อภาพโป๊เปลือ ยไปโพสต์ในโซเชียลเพื่อให้ไ ด้รับความอับอาย เป็นต้น
การแอบอ้างตัวตนของผู้อื่น ด้วยการสวมรอย โพสต์ข้อความหยาบคาย ให้ร้ายบุคคลอื่น โพสต์รูปโป๊ คลิปวิดีโอลามก หรือสร้างความเสียหายในรูปแ บบต่าง ๆ
การแบล็กเมล์กัน โดยนำความลับหรือภาพลับของเ พื่อน หรือคนรู้จัก มาเปิดเผยผ่านสังคมออนไลน์ และมีการแชร์ต่อกันไปอย่างก ว้างขวาง
การหลอกลวง มีทั้งการหลอกลวงให้หลงเชื่ อ ให้ออกมานัดเจอเพื่อทำมิดีม ิร้าย หรือการหลอกลวงให้ผู้เสียหา ยโอนเงินไปให้ด้วยวิธีการต่ าง ๆ
การสร้างกลุ่มในโซเชียลเพื่ อโจมตีโดยเฉพาะ เช่น การตั้งเพจแอนตี้ โจมตีบุคคลหนึ่งขึ้นมา มีการจับผิดทุกอิริยาบถ แล้วนำมาถกประเด็นให้เกิดคว ามเสียหายต่อคนที่ตัวเองไม่ ชอบ หรืออาจมีการโน้มน้าวให้คนอ ื่นรู้สึกรังเกียจ และกีดกันให้ออกจากกลุ่มจาก สังคมที่อยู่

โดยกลุ่มที่กลั่นแกล้งผู้อื ่น มักมีพฤติกรรมติดสื่อสังคมอ อนไลน์ เกเร สมาธิสั้น มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ กับการเป็นผู้กลั่นแกล้ง ผู้ถูกแกล้ง ผู้ที่ร่วมกดไลค์ กดแชร์ (bystander) อีกด้วย

ข้อมูลจากชมรมจิตแพทย์เด็กแ ละวัยรุ่นแห่งประเทศไทยเผยว ่า จากการสำรวจเด็กในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า มีเด็กราว ๆ 48% ที่อยู่ในวงจร Cyberbullying โดยเป็นทั้งผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำ หรือเป็นเพียงผู้ที่พบเห็นก ารรังแกกันผ่านโลกโซเชียล และเด็กส่วนใหญ่อยู่ในชั้นม ัธยมต้น หรือช่วงกำลังเข้าสู่วัยรุ่ น วัยหัวเลี้ยวหัวต่อนั่นเอง 

ซึ่งผลกระทบจาก Cyberbullying ที่มีต่อเด็ก ๆ หรือวัยรุ่น อาจมีตั้งแต่สร้างความรำคาญ  ความเดือดเนื้อร้อนใจ บางคนรู้สึกเบื่อชีวิต ไม่อยากไปโรงเรียน ไม่อยากพบเจอใคร โดยมีเรื่องที่ถูกรังแกตามม าหลอกหลอนเป็นระยะ หรือบางรายอาจมีความเครียดอ ย่างหนัก ทำให้กินไม่ได้ นอนไม่หลับ และอาจร้ายแรงถึงขั้นไม่อยา กมีชีวิตอยู่ เป็นผลให้รู้สึกอยากฆ่าตัวต าย ผลกระทบจาก Cyberbullying ไม่ว่าจะต่อผู้รังแกหรือผู้ ถูกรังแกนั้นจะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ล ะบุคคล รวมไปถึงทักษะการรับมือของแ ต่ละคนด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัญหา Cyberbullying ที่เกิดขึ้น จะตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เหมือนกับเรื่องอื่นๆ สำหรับตัวเด็กหรือวัยรุ่นที ่ถูกรังแกผ่านโลกออนไลน์ ก็ควรต้องมีสติในการใช้สื่อ สังคมออนไลน์เหล่านี้ด้วย โดยสามารถลบข้อความที่สร้าง ความเสียหายกับเราได้ ทั้งยังสามารถบล็อกคนที่กลั ่นแกล้งเรา หรือพาตัวเองออกจากสังคมออน ไลน์ไปสักระยะ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ Cyberbullying ต่อไป 

ที่มา : https://www.tkpark.or.th/ tha/tk_news_detail/419/ Cyberbullying-ภัยร้ายออนไลน ์-ที่หลายคนมองข้าม
https://www.terrabkk.com/ news/191049/ cyberbullying-ภัยบนโลกออนไล น์-ทำร้ายวัยรุ่นได้ง่ายกว่ าที่คิด
https:// www.prachachat.net/ict/ news-146408
https://bookscape.co/ its-complicated-potential-r eview

Powered by MakeWebEasy.com