นักบินฝึกหัด/นักบินอวกาศ
(บุคคลทั่วไป)

นักบินฝึกหัด :

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่อยากพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  “Startup” หรือ
นักสร้างนวัตกรรม “Innovator” โดยสามารถเลือกเข้าเรียนเฉพาะ Module ที่สนใจได้ โดยลงทะเบียนล่วงหน้า (แบบไม่มีค่าใช้จ่าย) และได้โอกาสเข้าร่วม Virtual Workshop  เสมือนเป็นนักบินฝึกหัดที่มาฝึกบินเพื่อเก็บทักษะที่ต้องการ โดยไม่ได้คิดเกรดของหลักสูตร

คุณสมบัติ :

    1. บุคคลทั่วไป
    2. ไม่จำกัด อายุ และวุฒิการศึกษา
    3. อยากเรียนรู้บางทักษะในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม หรือ Startup
 

วิธีการเรียน :
    1. ลงทะเบียนเรียนใน Google form ที่ Hub กำหนด
    2. เลือกเรียนรู้สื่อออนไลน์ของ Hub ที่กำหนด

    3. สามารถเลือกเข้าร่วม Virtual Workshop ที่สนใจโดยลงทะเบียนล่วงหน้า

หมายเหตุ 

  • นักบินฝึกหัดจะไม่มีพี่เลี้ยงประจำ
  • นักบินฝึกหัดจะไม่ได้เข้าพบที่ปรึกษาเฉพาะทาง
  • นักบินฝึกหัดจะไม่ได้รับทุนสนับสนุนการทำต้นแบบธุรกิจ

นักบินอวกาศ :

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่อยากเป็นผู้ประกอบการ  “Startup” หรือ นักสร้างนวัตกรรม “Innovator” โดยผู้เรียนจะถูกฝึกแบบเดียวกับนักเรียนการบินทุกประการ และผู้เรียนต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของกำหนดการนักเรียนการบิน และจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านเงื่อนไขของหลักสูตร

 คุณสมบัติ :

    1. บุคคลทั่วไป
    2. ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา
    3. อยากเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม หรือ Startup 
    4. ไม่จำเป็นต้องมีทีมมาก่อน
    5. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

วิธีการเรียน :

    1. ลงทะเบียนเรียนใน Google form ที่ Hub กำหนด
    2. วางเงินมัดจำ 3,000 บาท (จะได้รับคืนเต็มจำนวนหลังจากจบหลักสูตร
    3. ได้รวมทีมภายในหลักสูตรที่มีสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 4 คน และมีมากกว่า 2 สาขาในแต่ละทีม
    4. เรียนรู้สื่อออนไลน์ของ Hub ที่กำหนดล่วงหน้า
    5. ทำ Assignments ส่งพี่เลี้ยงตามวันและเวลาที่กำหนด
       (เป็น assignments ที่ต่อเนื่อง และสะสมไว้ใช้ใน Project สุดท้าย)
    6. เข้าพบที่ปรึกษาตามตารางนัดหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
    7. ทุกกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงคอยอำนวยความสะดวกในการทำงาน

แผนที่ขุมทรัพย์
(ตารางกิจกรรม)
 
กำหนดการฝึกนักบิน
วันที่หัวข้อ

  วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 

  เวลา 09.00 - 16.00น. 

  เช้า : Open class 

  บ่าย: Virtual Workshop หัวข้อ Design Thinking by Innovation Hub Team

  วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 17.00น. 

  Virtual Workshop หัวข้อ Customer Segment

  by คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง  

  วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 17.00น. 

  Virtual Workshop หัวข้อ Customer Journey

  by คุณเด่นพิพัฒน์ ใจตรง 

  วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 17.00น.

  Virtual Workshop หัวข้อ Lean Canvas

  by คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ

  วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 

  เวลา 13.00 - 17.00น. 

  Online Presentation (Midterm)

  หัวข้อ Problem & Solution Fit

  วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 

  เวลา 13.00 - 17.00น.

  Virtual Workshop หัวข้อ Finance

  by ผศ.ปริชาติ บุตรวงศ์

  วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 17.00น.

  Onsite Workshop หัวข้อ How to pitch

  by คุณอานัส วัธนวาธิน 

  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 

  เวลา 13.00 - 17.00น.

  Pitching Day (Final)

  ค้นหาสุดยอดไอเดียธุรกิจนวัตกรรม (Solution & Market Fit)

Powered by MakeWebEasy.com